Co Vás zajímá?

Jak napsat životopis

Váš životopis - "curicullum vitae" - CV - má být připraveno s ohledem na profesní cíl, který jste si stanovili. Má obsahovat soubor klíčových slov, kterými prezentujete své silné stránky a profesní profil. Má zdůrazňovat to, co chcete dělat a to, co jste schopen na základě dosavadní praxe vykonávat.

CV nemusí „říkat všechno", má upozornit na základní informace o Vás. CV však má obsahovat údaje o Vaší dosavadní praxi - pracovních pozicích, které jste vykonával(a). Tyto údaje mají být podrobně uvedeny a zdůrazněny.

CV je dokument, který Vás prezentuje. Vaše CV je specifické a neshoduje se s CV ostatních osob. Jeho základní část má přispět k tomu, abyste upoutal(a) pozornost budoucího zaměstnavatele a domluvil(a) si setkání.

Na následujících stránkách najdete několik užitečných rad a vzory, podle kterých si můžete připravit vlastní CV.

Jak mám strukturovat své CV?

 • Čím začít? Vzděláním nebo od odbornou praxí?

Záleží na tom, čemu chcete dát přednost, co by mělo podle Vás nejvíce zaujmout. Pokud máte vysokoškolské vzdělání nebo kvalifikaci, o kterou je na trhu práce velký zájem, zdůrazněte to a odstavec se vzděláním dejte na první místo. Pokud je Vaší silnou stránkou odborná praxe a zkušenost, začnete Vaše CV touto informací!

 • Jak záznamy řadit? Minulými nebo současnými údaji?

Opět všechno záleží na tom, čemu chcete dát přednost. Pokud chcete upozornit na odborné zkušenosti, uveďte praxi chronologicky, od nejstarší k současné. Chcete-li však upozornit na poslední pracovní pozici, začněte od ní, pak uveďte přehled praxe „retro chronologicky", čili ve zpětném časovém pořadí.


Běžné je uvádět praxi časově od nejstarší k nové, anebo naopak, v případě, že jste pracoval(a) stále ve stejném oboru.

Jestliže jste vykonával(a) různé profese, můžete je kumulovat tak, abyste uvedli svou profesionální zkušenost tematicky v jednom odstavci. Tento druh CV, nazvaný „tematický", Vám umožní lépe zdůraznit obor, ve kterém hledáte uplatnění.

Zlatá pravidla úspěšného CV

 • Věnujte pozornost jak formě, tak i obsahu!
  CV „má dobře vypadat"! Nesmí obsahovat žádnou pravopisnou ani gramatickou chybu! Požádejte někoho důvěryhodného, aby si Váš životopis přečetl. Získáte zpětnou vazbu, jak CV působí na druhou osobu.
 • Uveďte na sebe kontakt : Jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo, e-mail atd
 • Uveďte jasně a srozumitelně Vaše profesní zaměření a kvalifikaci, kterou máte a která bezprostředně souvisí s pracovní pozicí, o kterou se ucházíte.
 • Piště přehledně, usnadní to čtení: používejte odstavce, nepoužívejte příliš velké množství různých typů písma. Zbytečná originalita není vhodná!
 • Text má být krátký a jasný. Jedna stránka většinou stačí. Dlouhé CV často budí dojem, že jeho autor nemá dostatečnou zkušenost.
 • Používejte exaktní myšlenky. Neváhejte uvádět čísla a příklady z dosavadní praxe, vyjadřujte se jasně a jednoznačně!
 • Věnujte pozornost především myšlenkám, činnostem a úkolům, méně zdůrazňujte, jaké jste zastával pozice a funkce. Pro zaměstnavatele je důležité, jakou jste měl(a) odpovědnost, zda jste pracoval(a) samostatně nebo v týmu, zda jste vedl(a) pracovní skupinu apod.

Jak zpracovat CV v cizím jazyce:
Návod najdete na adrese www.portal.mpsv.cz/eures nebo http://www.europass.cz/

Chyby, kterých je dobré se vyvarovat

 • Neuspořádanost, zbytečné podrobnosti, nedostatečná úprava textu
 • Papír špatné kvality, text psaný po obou stranách listu
 • Fotografie špatné kvality, která Vás špatně prezentuje
 • Chybějící datum a vlastnoruční podpis

CV, které Vás špatně prezentuje

 • Pouhé vypočítání jednotlivých pracovišť, zbytečné opakování, např. „rok 1985 až 1989 - účetní u firmy X", „rok 1989 - 1993, účetní u firmy Y", aniž by bylo uvedeno, co přesně umíte dělat.
 • Nejasné informace, jako např. „angličtina". Uveďte, zda umíte mluvit, jakou úroveň jazyka ovládáte (pasivně, aktivně, mezinárodní jazykové zkoušky atp. )
 • Roky, u kterých není podána žádná informace, jsou tzv. „díry v CV".
 • Neuvedený kontakt na Vás!
 • Příliš podrobné informace o zálibách: nezapomínejte, že hledáte zaměstnání. Zaměstnavatel nemá velký zájem o Vaše osobní záležitosti. Zdůrazněte pouze ty, které nějakým způsobem souvisí se zaměstnáním, o které se ucházíte.

Tři vzory CV

Uvedené příklady CV Vám mohou posloužit k inspiraci! Nezapomínejte, že Vaše CV se Vám má podobat!

CV VZOR 1

CV VZOR 2

Evropský formulář životopisu