Co Vás zajímá?

Bilanční diagnostika

Co je bilanční diagnostika?


Bilanční diagnostika je ve své podstatě náročná specializovaná poradenská činnost vedoucí k další orientaci klienta pro jeho profesní orientaci, vyplývající z hodnocení (bilancování) jeho dosavadního vzdělání, osobních a pracovních zkušeností a představ o dalším profesním růstu, ovlivňovaném reálnými možnostmi na trhu práce. Jedná se o dlouhodobý poradenský proces, kterému předchází komplexní zhodnocení schopností a možností člověka vzhledem k jeho perspektivnímu uplatnění v životě.

Bilanční diagnostika se postupně a přirozeně vyčlenila z poradenských služeb, jakožto jedna ze specializovaných činností s cílem zorientovat a zaměřit klienta na takovou vzdělávací nebo pracovní a kariérovou cestu, která je pro něho optimální, ekonomicky a společensky přijatelná, při které zažije úspěch a která mu umožní postupně odstraňovat bariéry v zaměstnání.


Absolvování bilanční diagnostiky aktivizuje klienta pro pracovní a společenské zařazení a přetváří ho postupně z pasivního příjemce sociálních dávek na aktivního činitele trhu práce. Pochopitelně, že tato služba je efektivní pouze v případě motivovaného klienta.

Kým je poskytována?

Na trhu existuje mnoho různých poskytovatelů bilanční diagnostiky, jejichž seznam zatím není k dispozici. Více informací o bilanční diagnostice najdete na stránkách:

http://www.nvf.cz/bilancni-diagnostika

http://www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz/

Pro koho je určena?

Pro efektivitu bilanční diagnostiky musí klient plnit následující požadavky:

 • Aktivní přístup jedince ke spolupráci s příslušnými odborníky při hledání konkrétního řešení aktuální situace.
 • Zpracování a postupné plnění dílčích cílů navrženého individuálního akčního plánu.
 • Orientace na reálnou optimální variantu řešení situace, která odpovídá jak potřebám klienta, tak také očekávaným požadavkům trhu práce.

Z dosavadní poradenské praxe služeb zaměstnanosti se ukazuje, že dle potřeb a individuálních možností jednotlivých úřadů práce, lze definovat různé skupiny osob, u kterých je vhodné provést bilanční diagnostiku:

 • Dlouhodobě nezaměstnaní, kteří z různých důvodů velice obtížně hledají (nebo již přestali hledat) pracovní uplatnění. Sem patří i jednotlivci s nutností resocializace a získání patřičné motivace pro aktivity vedoucí k znovu začlenění do pracovního procesu (tato činnost může být před vstupním procesem nebo i součástí Job- klubových aktivit).
 • Osoby s různými handicapy, u nichž je zapotřebí v rámci pracovní rehabilitace a v návaznosti na ergoterapeutickou péči u osob se zdravotním postižením, případně na poradensko-terapeutickou péči (poruchy komunikace nebo patologické změny), posoudit jejich pracovní potenciál.
 • Osoby, u kterých je jinými prostředky obtížné posoudit individuální potenciál a zejména jeho profesní složku (profesní orientaci):
  • při první volbě povolání,
  • při hledání vhodného doplnění vzdělání,
  • při změně kvalifikace či úvahách o rekvalifikaci.
 • Osoby z řad uchazečů o zaměstnání vybírané na základě požadavků zaměstnavatelů.

Je třeba znovu upozornit na to, že ve výše uvedených příkladech se vždy jedná pouze o tu skupinu klientů úřadů práce, která chce a může pracovat, která spolupracuje se službami zaměstnanosti a u které z různých důvodů nebyly dostatečně účinné jiné formy poradenské pomoci.

Více informací naleznete na stránkách Asociace bilanční diagnostiky, o.s., která byla založena v roce 2013 a sdružuje realizátory bilanční diagnostiky.