Co Vás zajímá?

Chci si vybrat vhodnou vzdělávací příležitost

K čemu slouží různé typy vzdělávání?

 • Počáteční vzdělávání - zahrnuje přípravu na povolání ve školách (základní, střední, vyšší odborná, vysoká škola) před nástupem do praxe, která se uskutečňuje v rámci povinné školní docházky a soustavné přípravy na budoucí povolání. Počáteční vzdělávání vede k získání stupně vzdělání. Formy vzdělávání jsou prezenční (denní), večerní, dálkové, distanční, kombinované.

 • Další vzdělávání - je široký pojem, který zahrnuje: občanské, zájmové a další profesní vzdělávání:
  • Občanské vzdělávání - se zabývá výchovou k rodičovství, k demokracii (občanství), ke zdravému životnímu stylu apod.
  • Zájmové vzdělávání - jsou kurzy rozvíjející zájmovou činnost, např. v uměleckých disciplínách a vzdělávání seniorů, které obohacují znalosti a dovednosti, ale nevedou k posilování znalostí a dovedností vhodných pro trh práce.
  • Další profesní vzdělávání - zahrnuje: kvalifikační a rekvalifikační vzdělávání a normativní školení/kurzy:
   • Kvalifikační vzdělávání - zahrnuje kurzy zvyšování, prohlubování, udržování, obnovování a rozšiřování kvalifikace, zaškolení a zaučení
   • Rekvalifikační vzdělávání - zahrnuje kurzy specifické a nespecifické rekvalifikace, motivační kurzy obnovovací, doplňkové a prohlubovací, praktické rekvalifikace a rekvalifikační stáže.
   • Normativní školení - jsou kurzy odborné způsobilosti pro provozování některých živností, zvláštní odborné způsobilosti, odborné způsobilostí specializovaných pracovníků na úseku bezpečnosti práce atp. (vzdělávání určené právní normou pro výkon určité profese).

Jak si vybrat vhodný kurz?

Vše závisí na vás a na vašem plánu profesního rozvoje! Musíte vědět, co chcete dělat!

Pokud tomu tak není, ještě jste se nerozhodli, nejste si jisti svou volbou, přejděte na Hledám pomoc se studijní a profesní orientací nebo rubriku Vzdělávání. Další možnosti máte v části Chci zjistit možnosti dalšího profesního rozvoje a Chci sestavit plán profesního rozvoje.

Pokud máte jasno, jakou práci chcete vykonávat, ale potřebujete si rozhodnutí ověřit, postupujte podle pokynů a klikněte na odkaz Chci prověřit můj plán profesního rozvoje.

Jestliže jste zjistili, že musíte získat další dovednosti, pečlivě si z nabízených kurzů vyberte. V této fázi jsou pro vás vhodné doplňkové kurzy, kvalifikační kurzy a rekvalifikační kurzy za účelem získání osvědčení.

Pro volbu tohoto typu kurzů přejděte na Vzdělávání nebo na Profese a vyberete si vhodný kurz, který je v souladu s vašimi možnostmi.

Položte si otázku „co navíc mi přinese tento kurz?", „je důležitý z hlediska mých profesních cílů?". Zeptejte se také lidí, kteří již tento konkrétní kurz absolvovali.

Rekvalifikační kurz nebo kurz za účelem získání osvědčení budete potřebovat v případě, že chcete změnit svoji profesi resp. přejít na profesi, u níž jsou tyto kurzy povinné.